КП № 118 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
*18.29 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА ВЪНШНО УХО
каутеризация на външно ухо
коагулация на външно ухо
криохирургия на външно ухо
кюретаж на външно ухо
електрокоагулация на външно ухо
енуклеация на външно ухо
ексцизия на:
екзостози на външен слухов проход
преаурикуларни остатъци (придатъци)
частична ексцизия на ухо
Изключва:
биопсия на външно ухо - 18.12
радикална ексцизия на лезия - 18.31
почистване на церумен - 96.52

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
Изключва:
биопсия на външно ухо - 18.12
*18.31 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
Изключва:
радикална ексзиция на преаурикуларен синус - 18.21
*18.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
ампутация на външно ухо
Изключва:
резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

*18.6 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН СЛУХОВ КАНАЛ
каналопластика на външен слухов ход (меатус)
създаване (реконструкция) на външен слухов проход:
костна част
кожнопокрита част (вкл. кожен трансплантат)

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО
*18.71 ИЗГРАЖДАНЕ НА АУРИКУЛ НА УХО
прилагане на протеза на външно ухо
реконструкция на :
аурикула
ухо
*18.79 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪНШНО УХО
отопластика БДУ
постаурикуларен кожен трансплантат
възстановяване на лобулус

*18.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО УХО
Изключва:
иригация (промивка) на ухо - 96.52
тампонада на външен слухов проход - 96.11
отстраняване на:
церумен - 96.52
чуждо тяло (без инцизия) - 98.11

СТАПЕДЕКТОМИЯ (ЕКТОМИЯ НА СТРЕМЕ)
Изключва:
ревизия на предишна стапедектомия - 19.21-19.29
само мобилизация на стреме - 19.0
*19.11 СТАПЕДЕКТОМИЯ СЪС СМЯНА НА НАКОВАЛНЯТА

РЕВИЗИЯ НА СТАПЕДЕКТОМИЯ
*19.21 РЕВИЗИЯ НА СТАПЕДЕКТОМИЯ СЪС СМЯНА НА НАКОВАЛНЯ
*19.3 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРИГАТА КОСТИЦИ
инкудектомия (изваждане на наковалня) БДУ
осикулектомия (изваждане на костиците) БДУ
втори етап на реконструкция на костиците

*19.4 МИРИНГОПЛАСТИКА - ТИМПАНОПЛАСТИКА -I ТИП
епитимпанична-I тип
мирингопластика чрез:
трансплантация

ДРУГА ТИМПАНОПЛАСТИКА
*19.52 ТИМПАНОПЛАСТИКА ІІ ТИП
присадка срещу чукче или наковалня
*19.53 ТИМПАНОПЛАСТИКА ІІІ ТИП
присадка срещу подвижно и интактно стреме
*19.54 ТИМПАНОПЛАСТИКА ІV ТИП
въздушен джоб над кръглия прозорец

МИРИНГОТОМИЯ
*20.01 МИРИНГОТОМИЯ С ИНСЕРЦИЯ НА ТРЪБИЧКА
Миринготомия - парацентеза

МАСТОИДЕКТОМИЯ
Изключва:
имплантация на кохлеарна протеза - 20.96-20.98
*20.41 ОБИКНОВЕНА МАСТОИДЕКТОМИЯ
*20.42 РАДИКАЛНА МАСТОИДЕКТОМИЯ
*20.49 ДРУГА МАСТОИДЕКТОМИЯ
атикоантростомия
мастоидектомия:
модифицирана радикална

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

Забележка: При извършване на процедура с код 20.01 се отчита и заплаща поставянето на макаричка и нейното изваждане след преценка на лекуващия лекар, като една клинична пътека.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по УНГ
Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Хирургия”
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
6. Аудиологичен сектор Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
- съмнение за интракраниални усложнения, с ангажиране на вътрешно ухо и н. фациалис;
- травматична руптура

1.2. ПЛАНОВИ:
- намаление на слуха от звукопроводен или комбиниран тип.

Клинична симптоматика:
- постепенно намаление на слуха, съпроводено с шум с/без гноетечение;
- поява на неприятен шум с различен по сила интензитет и продължителност;
- наличие на световъртеж и загуба на равновесие.
Противопоказания - свързани с общото състояние на организма, които не позволяват извършване на операцията.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.
Аудиограма/тимпанометрия - се извършва до 2 часа от началото на хоспитализацията на пациента.
Аудиологична оценка се извършва до 2 часа от началото на хоспитализацията на пациента.
Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

Целта на хирургическата интервенция е да се премахне възпалителния процес и подобри слуха на пациента.
При запушване на външния ушен канал, вродено или придобито най-често след развитие на остеом, се цели да се постигне реканализация и възможност трептенията да достигнат до тъпанчевата мембрана.
При патология на тъпанчевата мембрана и средното ухо оперативната интервенция цели да възстанови целостта на тъпанчевата мембрана, като за целта се извършва тимпанопластика. При прекъсване на слуховата верига оперативното лечение е съпроводено с реконструкция на костната верига с протеза или използване на остатъци на наличните костици. Целта на тимпанопластиката – тип І, ІІ, ІІІ, ІV, оксиколопластиката и използването на пластмасови протези, е възстановяване на целостта на слуховата верига с цел подобряване на слуха.
При отосклерозата трябва да се прецизира слуховата загуба и типа на склерозата – тимпанална или съпроводена и с кохлеарна форма. При тимпаналната форма на отосклероза с достатъчен резерв, независимо от използваните методи – стапедопластика или стапедектомия, възможностите за постигане на подобрение на слуха са големи. Премахването на основната плочка или перфорацията може да се осъществява механично – с борер, шиш или СО2 лазер, и е в зависимост от опита на хирурга и наличната техника, което не се отразява съществено на резултатите.
При течащите хронични отити се цели санация, ако е възможно на първи етап - подобряване на слуха, или извършване на слухоподобряващата операция след подсушаване на ухото. Оперативният достъп може да бъде както през ушния канал, така и ретроаурикуларно.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя въз основа на:
- локален статус;
- аудиметрично изследване;
- рентгенография.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- добре зарастваща оперативна рана;
- липса на фебрилитет в последните 24 часа;
- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистирирани от лекаря отклонения.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти по хирургия).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Какво представлява глухотата ?
Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.
Функция на нормалното ухо
Ухото се разделя на три части: външно, средно и вътрешно ухо. Външното ухо събира и насочва звука, механизмът в средното ухо трансформира звука, а вътрешното ухо приема звука.
Звуковите вълни предизвикват вибрации на тъпанчето, които се предават посредством слуховите костици на средното ухо към течността във вътрешното ухо. Костиците на средното ухо (чукче, наковалня и стреме) превръщат звуковите вибрации на въздуха във вибрации на течността във вътрешното ухо. Вълните на тази течност стимулират много фини нервни окончания на слуховия нерв и електричните импулси в нерва се предават на мозъка, където се интерпретират като разбираем звук.
Видове увреждане на слуха:
Външното и средното ухо провеждат звука, а вътрешното го приема. Ако има някакво увреждане на външното или средното ухо се развива проводно намаление на слуха, а ако проблема е във вътрешното ухо глухотата е приемна.
При патология в ушния канал (атрезии, остеотомии), звуковите вълни са възпрепятствани да достигнат структурите на средното ухо, което води до проводно намаление на слуха.
При наличието на перфорация на тъпанчевата мембрана или прекъсване на костната верига в средното ухо, звуковите вълни са възпрепятствани да бъдат доведени до овалното прозорче на средното ухо, което довежда до проводно намаление на слуха.
При отосклероза основната плочка на стремето е фиксирано към лабиринта и не може да предава трептенията към вътрешното ухо, което е съпроводено с проводно намаление на слуха. Отосклерозата е честа причина за намаление на слуха и е наследствена. Вероятно някой от Вашите предци е имал това заболяване и Вие сте го наследили от него. По подобен начин Вашите наследници могат да го получат от Вас, въпреки че болестта може да не се прояви в няколко поколения.
При предхождащи гнойни процеси с ангажиране и на вътрешното ухо или наличието на кохлеарна форма на отосклероза, глухотата може да бъде от смесен тип - проводно и приемно намаление на слуха. При комбинираните форми на намаление на слуха възможностите за постигане на социално адекватен слух са силно ограничени.
При прецизно изследване на слуха – аудиометрия и направена рентгенография ще оформи становището на оператора за вида на операцията и възможностите за постигане на добри функционални резултати.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 118 “ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Подобни статии:
 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама