Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта

Кой може да се ползва от картата? 

За да имате право да получите карта, трябва да бъдете застраховани или здравно осигурени по националната социалноосигурителна система в някоя държава, членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.

Лица от страни извън ЕС, които пребивават законно в ЕС и са здравно осигурени в държавна схема за социална сигурност, също имат право на карта. Гражданите на страни извън ЕС обаче не могат да използват своята ЕЗОК за лечение в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Какъв е срокът на валидност на картата?

Този срок е различен в различните държави и е най-добре да го проверите, когато се обърнете към вашата местна здравна институция, за да получите карта.

Какво мога да направя, ако местната институция откаже да ми предостави европейска здравноосигурителна карта?

Ако поискате европейска здравноосигурителна карта, вашата местна институция е длъжна да ви предостави такава, или ако не може да направи това, да ви издаде временно удостоверение, в случай че картата не може да бъде издадена веднага. Ако това не бъде направено, трябва да можете да подадете жалба. Европейската комисия може да ви предложи информация как да упражните своите права и препоръчва първо да се свържете със Solvit, за да разберете как да подадете жалба. ec.europa.eu

Подобни статии:
 

Реклама