Въпрос : 1.Работим на сумирано работно време. Налага се да се работи в събота, но не се знае още дали този ден ще се компенсира или ще се яви като извънреден труд. Следва ли да се иска писмено съгласие от майките всеки път? Часовете се изравняват в края на месеца и не се знае предварително какво ще се получи.

2. Има ли разлика при изчисляване на извънреден труд, ако лицето е на сделна система на заплащане. Как се заплаща извънреден труд в този случай?

Отговор : И при сумирано изчисляване на работното време, работодателят следва да спазва разпоредбата на чл. 15, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) съгласно която за полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. В случаите по чл. 153, ал. 4 КТ в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа (ал.,2).
Разпоредбата на чл. 16 от НРВПО установява, че съгласието за полагане на извънреден труд от майките с деца до 6-годишна възраст, от майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, и от трудоустроени работници и служители се дава в писмена форма за всеки отделен случай.
Извънредния труд се заплаща според установеното в чл. 262, 263 и 264 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама