НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Наименование

 

ПРИХОДИ

Параграф
Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от НОИ, след 31 декември 2005 г.

280240

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления

280250

   

РАЗХОДИ

Параграф

Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 420100
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 420200
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 420300
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420401
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420402
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420403
Парични обезщетения за трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420404
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420405
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420406
Парични обезщетения поради профeсионална болест по чл. 56 от КСО 420407
Парични обезщетения за изследване поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420408
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420409
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 420501
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420502
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420503
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420504
Парични обезщетения за бременност и раждане 420600
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 420700
Парични обезщетения за отглеждане на дете до 2 години 420801
Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 420901
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420902
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420903
Еднократна помощ при смърт поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420904
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 от КСО,  когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване  429800
Подобни статии:
 

Реклама