Лицата с български произход получават българско гражданство на основание чл. 15, т. 1 от Закона за българското гражданство. Преди да подаде молба до министъра на правосъдието, лицето трябва да удостовери българския си произход. Придружаващите документи към молбата, разписани в Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, са следните:

- Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство; Молбата трябва да бъде написана на български език;

- Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган ;

- Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи;

- Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България;

- Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от заболяванията по чл. 61, ал.1, чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести; при липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната районна или областна болница – документът се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина;

- Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1;

- Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой;

- Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;

- Официален документ, издаден от български или чуждестранен компетентен орган въз основа на акт за раждане, регистър на населението и др., в който се съдържат данни относно българския произход на лицето или на неговите възходящи, а при невъзможност да се представи такъв документ – удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

- Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 3 лв.; за учащите се до 26 г. възраст - 1 лв. при представяне на Уверение от ВУЗ. Сумата се внася по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка
IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01
BIC: BNBG BGSD

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице или в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.

 

Реклама