Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства

Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства срещу заплащане на държавната такса.
Справките и удостоверенията са безплатни за органите на държавната власт, за органите на местното самоуправление и на съдебната власт.
Всяко регистрирано лице може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.  

Интернет справки БУЛСТАТ

 

Реклама