Заявления

1 Заявление от работник за трудоустрояване
2 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ за доброволна делба
3 Заявление за изплащане на неполучена пенсия
4 Заявление за отписване на здравни вноски по давност
5 Заявление за възстановяване на заплатени разходи за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в ЕС
6 Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
7 Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
8 Заявление за плащане на публични задължения, възникнали до 01.01.2008 г.
9 Отписване на задължения по давност на здравни вноски
10 Заявление по чл. 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване
11 Заявление за ползване на Е -услуги чрез персонален идентификационен код
12 Обр.уп-1. Заявление за отпускане на пенсия и добавка
13 Заявление за възстановяване здравноосигурителни права
14 Заявление по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО за освобождаване от плащане на здравни вноски
15 Заявление удостоверяване на български стаж
 
Страница 1 от 12

Реклама