Процедури

1 Национална регистрация на марка
2 Подаване на заявка за патент. Изобретения и полезни модели
3 Изобретения и полезни модели - процедура. Заявка за патент
4 Въвеждане в експлоатация. Ползване на завършен строеж
5 Нормативните актове по прилагането на ЗУТ
6 Промени в процедурата по регистрация на марките чрез въвеждане на опозиционна система
7 Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина
8 Издаване на удостоверение за промяна на регистрация на Служба по трудова медицина
9 Процедура по обезщетяване на граждани с жилищни и компенсаторни записи
10 Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация
11 В какъв срок ДНСК издава разрешение за ползване на жилищна сграда?
12 Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на построената от него сграда?
13 Третира ли се промяната на предназначението на едно помещение като строеж? Как се дава разрешение за експлоатацията му?
14 Към кого да се обърнем, ако строителство на съседна сграда нарушава общия ред и замърсява околната среда?
15 ЗА КОИ СТРОЕЖИ НЕ СЕ ОТКРИВА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА , А САМО СЕ ЗАВЕРЯВА ЗАПОВЕДНА КНИГА?
 
Страница 1 от 4

Реклама