До Кмета
На Община
гр. ............(по местонахождение на имота)

 

 

МОЛБА

От ............................................... (име, презиме и фамилия на заявителя)

                Адрес: гр. (с.) .......................  ул. ...........................

                Община ....................... Област ......................

                ЕГН .................. дом.тел. ...................

        Господин Кмет,

        Моля да ми бъде продължено правото на ползване върху предоставената ми през ....... г., площ от горския фонд, собственост на общината, намираща се в землището на ........................., местност .............................. ............................................, площ ................... вид на гората (земята) .............................................,
при съседи ...................................................................................................................................................
.......................................................................... .........................................................................
и граници ............................................................... .................................................................................
............................................................................ ....................................................................

и следните допълнителни данни .............................................. .................................................................................................. ................................................ .................................. .............................................................. (описва се подробно къде се намира предоставената за ползуване площ от горския фонд: землище, местност, размерът на площта, видът на гората или земята, трайни топографски знаци, съседи, подобрения и други особености)

 

Прилагам:

1. .................................................................... (скица на имота - ако има такава)
2. .................................................................... (документ, удостоверяващ законното предоставяне на правото на ползване - описва се видът на документа)

..................(дата)  

С уважение ...................

Гр. (с.) .........................
Подобни статии:
 

Реклама