Формуляри

1 Удостоверение за детски надбавки за самоосигуряващо се лице
2 ФОРМУЛЯР Е 104
3 Указание за издаването и попълването на формуляр Е 116 за граждани на Европейската общност/ ЕИП при престой/пребиваване извън компетентната държава
4 Санкции налагани в ЕС. Правила за времето на управление, прекъсванията и почивките на водачите и използването на тахографи
5 Документи, формуляри, искания, приложения, разрешения за издаване, молба трудова книжка от Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда
6 Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
7 Интрастат формуляри и декларации за 2011
8 Документи на хартиен носител, за регистрация на администратор на лични данни
9 Формуляри ГВРС
10 Формуляри парични обезщетения за безработица
11 Формуляри отпускане и изплащане на пенсии
12 Формуляри за регистрация и осигуряване
13 Формуляри за смяна на личен лекар
14 Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за платеца на дохода
15 Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за ТД на НАП
 
Страница 1 от 5

Реклама